Zasady korzystania z Serwisu Internetowego rotowash.pl.

  §1. Informacje ogólne

 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i/lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.
 • Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest firma De-Best Rotoprofi Zbigniew Januła, Sienna, Św. Jadwigi Śląskiej 149, 34-300 Żywiec. NIP: 553-111-35-38 REGON: 243319590, tel: 503-797-351, e-mail: info@rotowash.pl
 • Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora: info@rotowash.pl
 • Zakres, cel oraz okres przetwarzania danych osobowych jest określony w dalszej części Polityki Prywatności.

  §2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

 • Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisu WWW Administratora, obsługi jego zapytania i/lub zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.
 • Podanie przez Użytkownika numeru telefonu, adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt telefoniczny lub/i mailow'y w celach wskazanych w punkcie 1 powyżej.
 • Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (na przykład: firmy księgowe).
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania do Użytkownika - podczas obsługi zapytania/zamówienia- drogą telefoniczną/mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

  §3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 • Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:
  • imię,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia na stronę Administratora) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
 • Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies: Google Inc.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez ciasteczka do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 • Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Więcej o plikach cookies: Polityka cookies

  §4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

  Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
 • Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: info@rotowash.pl Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania/zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

  §5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 • Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania/zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. W każdym czasie Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie danych.

  §6. Obowiązki Administratora

  Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie.

  §7. Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.
 • Firma De-Best Rotoprofi zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie Internetowym.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego rotowash.pl. obowiązują od dnia 25.05.2018